Pizza Chèvre Chorizo13,00€

Ingredients:
  • Tomato base
  • Mozzarella
  • Goat Cheese
  • Pepperoni
  • Olives