Pizza Thon12,00€

Ingredients:
  • Tomato base
  • Mozzarella
  • Tuna
  • Olives